Home
Overview

Technical Help

Home Alphabet        Consonants       Vowels      Tones       Phonology


Kíni Àk<yc
(What is ÀK>YC?)


Zrz Dí| Nípa Ède Yorùbá
(About Yorùbá)


Ìxcnupe Ède Yorùbá
(Yorùbá Pronunciation)Gírámà a Ède Yorùbá
(Yorùbá Grammar)


Àwvn Òxìxc Àk<yc
(ÀK>YC Team)Ìdúp}
(Acknowledgement)

Alphabet                                         
Hear the entire alphabet

Aa            Bb             Dd              Ee              Cc              Ff     

Gg              GBgb        Hh              Ii                 Jj              Kk    

Ll                Mm           Nn              Oo              Vv            Pp    

Rr               Ss             Xx              Tt                Uu          Ww

Yy

Enjoy the alphabet rhyme

A – ajá             ‘dog’                             B – bàtà                       ‘shoe’

D – dzj}          ‘sickle’                           E – ejò                         ‘snake’

C – cyc            ‘bird’                             F - fila                          ‘hat’

G – gèlè          ‘headgear’                   GB - gbàgbá               ‘type of vegetable’

H – haúsá       ‘Northern Nigerian’        I – igi                            ‘tree’

J – jàgùdà       ‘thief’                            K – kàkàkí                   ‘trumpet’         

L – labalábá     ‘butterfly’                    M – maalu                   cow’   

N – naira         ‘Nigerian currency’      O – owo                      ‘money’

V – zpzl<        ‘frog’                           P – pàkúté                   ‘trap’

R – ràkúnmí    camel’                        S – sálúbàtà                ‘slippers’

X – xíbí            ‘spoon’                       T – tata                        ‘grasshopper’

U – isU            ‘yam’                           W – Wàhálà                ‘trouble’

Y – yànmùyánmú       ‘mosquito’

   

© African Studies Institute, University of Georgia