Home
Overview

Technical Help

Home > Units                                                AK>YEGE ÈDE YORÙBÁ lórí CRO (KZMPÚTÀ)

ÌKÍNI
(Greetings)

ÌMÚNI MVNI
(General Introductions)

NÍNÍ CBÍ
(Having a Family)

ÒNKA YORÙBÁ
(Yoruba Numbers)
RÍRÀ ÀTI TÍTÀ
(Buying and Selling)

AXV WÍWZ ÀTI OGE XÍXE
(Clothing and fashion)

ÈTÒ OJÚSE OJOOJÚM> ÀTI ÌT>JÚ ARA
(Daily Schedule and Personal Hygiene)
ÀWVN ÌBÁTAN ÀTI ÀWVN ÀJVXE MÍRÀN
(Other forms of Relationships)

OÚNJC SÍSÈ ÀTI OÚNJC JÍJC
(Cooking and Eating)
CYÀ ARA ÀTI XÍXE ÀPÈJÚWE ÈNÌYÀN
(Body parts and Descriptions )
ÌGBÀ ÀTI ÀKÓKÒ
(Period and seasons)
ÌRÌN-ÀJÒ, IBÙDÓ ÀTI BÍBÉÈRÈ ZNÀ
(Travel, Destinations and Asking for directions)

IBÙGBÉ ÀTI ÌBÁGBÉPZ VMVNÌYÀN
(Residence and Community)
ÌXIRÒ
(Arithmetic)

IX{ ÒÒJ>
(Professions)

ÈTÒ CK>
(Educational System)
ORÍXÌÍ ÌRÒYÌN
(News and Reports)
ÀWVN ORÍXÌÍ ÀYCYC
(Different Ceremonies)

© African Studies Institute, University of Georgia