Home
Overview

Technical Help

Home Alphabet        Consonants       Vowels      Tones       Phonology


Kíni Àk<yc
(What is ÀK>YC?)


Zrz Nípa Yorùbá
(About Yorùbá)Ìxcnupe Ède Yorùbá
(Yorùbá Pronunciation)Gírámà Ède Yorùbá
(Yorùbá Grammar)


Àwvn Òxìxc Àk<yc
(ÀK>YC Team)Ìdúp}
(Acknowledgement)

Consonants                                                                            

Hear all the  consonants

B D F G GB H J K L M N P R S X T W Y

b          as in:     bàbá    ‘father’             bàtà     ‘shoe’                       zbv      ‘monkey’

d          as in:     dúdú    ‘black’              dòjé     ‘sickle’                     adé      ‘crown’

f           as in:     funfun  ‘white’              fìlà        ‘hat’                        ìf}        ‘love’   

g          as in:     gúgúrú ‘popcorn’          gèlè     ‘headgear’                ìgò       ‘bottle’ 

gb        as in:     gbogbo ‘all’                  gbàgbá ‘type of vegetable’   ìgbà     ‘period’

h          as in:     haha ‘sheath of corn’    haúsá  ‘Northern Nigerian’   ihò       ‘hole’

j           as in:     jàgùda ‘thief’                jagunjagun  ‘warrior’          cja       ‘fish’   

k          as in:     kàkàkí ‘trumpet’            k|k}     ‘bicycle’                  |k<       ‘lesson’

l           as in:     labalábá ‘butterfly’        lékèélékèé   ‘cattle egret’    ilé        ‘house’

m         as in:     màálù ‘cow’                 màrìwò ‘palm fronds’           vmv     ‘child’

n          as in:     nínú    ‘inside‘               àná      ‘yesterday’               znà      ‘path’              

p          as in:     p}p}yc ‘duck’              pàkúté  ‘trap’                      apá      ‘arm’

r           as in:     ràkúnmí  ‘camel’           rárà      ‘oral praise poetry’   ara      ‘body’

s          as in:     sálúbàtà ‘slippers’         sisí       ‘young lady’             àsè     ‘party’

x          as in:     xíbí      ‘spoon’              xòkòtò  ‘pants’                     ix}       ‘work’              

t           as in:     tata     ‘grasshopper’     tòlótòló ‘turkey’                   etí       ‘ear’    

w         as in:     wàhálà ‘trouble’            wàláà    ‘koranic slate’          àwz     ‘color’ 

y          as in:     yctí     ‘ear-rings’           yànmùyánmú  ‘mosquito’    ayz     ‘joy’

© African Studies Institute, University of Georgia