Home
Overview

Technical Help

Home Alphabet        Consonants       Vowels      Tones       Phonology


Kíni Àk<yc
(What is ÀK>YC?)


Zrz Nípa Yorùbá
(About Yorùbá)


Ìxcnupe Ède Yorùbá
(Yorùbá Pronunciation)Gírámà Ède Yorùbá
(Yorùbá Grammar)


Àwvn Òxìxc Àk<yc
(ÀK>YC Team)Ìdúp}
(Acknowledgement)

Alphabet                                         
Hear the entire alphabet

Aa             Bb              Dd               Ee               Cc               Ff      

Gg               GBgb         Hh               Ii                  Jj               Kk     

Ll                 Mm            Nn               Oo               Vv             Pp     

Rr                Ss              Xx               Tt                 Uu           Ww

Yy

Enjoy the alphabet rhyme

A - a             ‘dog’                             B – bàtà                       ‘shoe

D – dzj}          ‘sickle’                           E – ejò                          ‘snake’

C – cyc            ‘bird’                             F - fila                          ‘hat’

G – gèlè          ‘headgear’                   GB - gbàgbá               ‘type of vegetable’

H – haúsá       ‘Northern Nigerian’        I – igi                            ‘tree’

J – jàgùdà       ‘thief’                            K – kàkàkí                   ‘trumpet’         

L – labalábá     ‘butterfly’                    M – maalu                   cow’   

N – naira         ‘Nigerian currency’      O – owo                      ‘money’

V – zpzl<        ‘frog’                           P – pàkúté                   ‘trap’

R – ràkúnmí    camel’                        S – sálúbàtà                ‘slippers’

X – xíbí            ‘spoon’                       T – tata                        ‘grasshopper’

U – isU            ‘yam’                           W – Wàhálà                ‘trouble’

Y – yànmùyánmú       ‘mosquito’

   

© African Studies Institute, University of Georgia